Lovforslag om medarbejderaktier mv.

Skatteministeren har fremsat L 114, der omhandler bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter.

Tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder (L 114)

De gældende regler i ligningslovens § 7 P om skattebegunstigede medarbejderaktier omfatter såvel aktier som købe- og tegningsret til aktier. Et favørkurselement beskattes først, når aktierne sælges, og beskatningen sker som aktieindkomst i stedet for den højere lønbeskatning.


Favørkurselementet må højst udgøre 10 % af medarbejderens årsløn.

Grænsen på 10 % blev forhøjet til 20 % for aftaler, der indgås fra og med den 1. januar 2018. Men forhøjelsen gælder kun, hvis adgangen til at erhverve aktier tilbydes på lige vilkår for mindst 80 % af selskabets medarbejdere. Ønsker virksomheden ikke at tilbyde en sådan aktieordning til allevirksomhedens medarbejdere, skal udvælgelsen af de mindst 80 % af medarbejderne ske ud fra almene kriterier.

Lovforslaget vil forhøje grænsen for favørkurselementet til 50 % af medarbejderens løn, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Arbejdsgiverselskabet har på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, ikke haft mere end 50 ansatte i et af de seneste to regnskabsår (opgøres på koncernbasis).
  • Arbejdsgiverselskabet har på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, ikke haft en omsætning, der overstiger 20 mio. kr., og en balance, der overstiger 75 mio. kr. i et af de to seneste regnskabsår (opgøres på koncernbasis).
  • Arbejdsgiverselskabet har været aktivt i mindre end fem år før kalenderåret, hvor aftalen indgås.
  • Arbejdsgiverselskabet må ikke på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, drive virksomhed som i overvejende grad består af passiv kapitalanbringelse.
  • Selskabet, hvori den ansatte modtager aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier, må ikke på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, være kriseramt som defineret i Europa-Kommissionens meddelelse (2014/C 249/01). 

De foreslåede regler kan først træde i kraft, når de er blevet notificeret og godkendt af Europa-Kommissionen.

Personers investering via investeringsselskaber (L 114)

Efter de gældende regler beskattes personer af gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser mv. udstedt af særlige investeringsselskaber (§ 19-selskaber) efter et lagerprincip, og beskatningen sker som kapitalindkomst.

Det foreslås, at afkastet af investeringer i aktiebaserede investeringsselskaber fra og med indkomståret 2020 sker som aktieindkomst. Beskatningen skal fortsat ske efter lagerprincippet.

Et aktiebaseret investeringsselskab, der ønsker, at investorerne skal beskattes af afkastet som aktieindkomst, skal meddele Skattestyrelsen, at der er tale om et selskab, der opfylder betingelserne for at være aktiebaseret. Hvis denne meddelelse ikke afgives, vil investorerne fortsat blive beskattet af afkastet som kapitalindkomst.

Udenlandske investorer i danske investeringsselskaber (L 114)

Udenlandske investorer, der foretager en direkte investering i danske aktier, skal betale en dansk kildeskat på typisk 15 % af modtaget udbytte. Den udenlandske investor er ikke skattepligtig til Danmark af avancer ved et salg af de danske aktier. Ved investering i danske aktier via et dansk investeringsinstitut skal den udenlandske investor betale en dansk kildeskat på typisk 15 % af udlodninger fra investeringsinstituttet. Kildeskatten skal betales af hele udlodningen og dermed også af den del af en udlodning, der er gevinster, som instituttet har realiseret ved salg af danske aktier. For udenlandske investorer vil den danske beskatning ved investering i danske aktier dermed kunne blive højere ved investering via et dansk investeringsinstitut, end hvis den udenlandske investor vælger at investere direkte i aktierne.

Det foreslås, at udenlandske investorer, der investerer i danske investeringsselskaber eller danske investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, fritages for dansk udbytteskat fra og med den 1. marts 2019. Fritagelsen foreslås gjort betinget af, at det danske investeringsselskab henholdsvis det danske investeringsinstitut med minimumsbeskatning betaler en skat på 15 % af udbytte, som investeringsselskabet henholdsvis investeringsinstituttet med minimumsbeskatning måtte modtage ved dets investering i danske aktier. Herved sikres udbytteskatten ved den del af investeringen, der vedrører danske aktier.

Udgivet 04/12/2018

Book møde

Efter et møde med dig, hvor vi lærer hinanden at kende og gennemgår din situation og ønsker, kan vi varetage os alt det praktiske.
Book et møde
Idégrundlaget for revisorvirksomheden
Døssing & Partnere er at drive en godkendt revisorvirksomhed, der leverer kvalitetsydelser til kunderne til konkurrencedygtige priser.

Kontakt

4824 7314
dossing@dossing.dk
Roskildevej 12A
3400 Hillerød
Google Maps
Døssing & Partnere © 2021
CVR.: 42491748