Lovforslag om investorfradrag

Skatteministeren har fremsat lovforslag om fradrag for investorer, der investerer i aktier eller anparter i unoterede danske selskaber, der befinder sig i en opstarts- eller vækstfase.


Investorfradragslov (L 101)

Formålet med lovforslaget er at give små og mellemstore unoterede virksomheder/selskaber, der befinder sig i en opstarts- eller vækstfase, lettere adgang til risikovillig kapital.

Dette sker ved at, der indføres et skattefradrag for fuld skattepligtige fysiske personer, der tegner aktier i sådanne selskaber. Dette investorfradrag fås, uanset om investeringen i aktierne senere måtte vise sig at være en god eller mindre god forretning. Ved et salg af aktierne beskattes en fortjeneste, og der opnås fradrag for et tab (opgjort som forskellen mellem salgssum og den faktiske anskaffelsessum) på ganske normal vis (positiv eller negativ aktieindkomst). Udover beskatning af fortjeneste eller fradrag for tab bibeholder aktionæren det oprindelige investorfradrag.

Der kan ikke opnås investorfradrag ved tegning af aktier i et selskab, hvor personen eller dennes nærtstående direkte eller indirekte ejer aktier i det indkomstår, hvor investeringen foretages eller i de to forudgående indkomstår.

 


Hvilke selskaber?

Der stilles en række betingelser til selskabet for at tegning af aktier giver adgang til investorfradrag.

Investorfradraget opnås ved tegning af aktier i:


*Danske selskaber (eller visse udenlandske selskaber, der driver virksomhed med fast driftssted i Danmark), der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet
*Et selskab, der befinder sig i en opstarts- eller vækstfase
*Et selskab, der ikke er en pengetank (passiv kapitalanbringelse)
*Et selskab, der beskæftiger under 250 personer og har en årlig omsætning på højst 50 mio. euro eller en samlet årlig balance på højst 43 mio. euro
*Et selskab, der ikke i de seneste tre år har foretaget udlodninger mv., der samlet overstiger selskabets regnskabsmæssige resultat efter skat i de seneste tre regnskabsår.

 

 

Opstarts- eller vækstfase

Et selskab anses for at befinde sig i en opstartsfase, hvis det har været aktivt på et marked i mindre end 7 år efter sit første kommercielle salg.

Et selskab anses for at være i en vækstfase, hvis det har brug for et første kapitalindskud, som er større end 50 % af den gennemsnitlige årsomsætning i de foregående fem år, beregnet på grundlag af en forretningsplan, der er udarbejdet med henblik på at trænge ind på et nyt produktmarked eller geografisk marked.

Der skal afgives en revisorerklæring om, hvorvidt selskabet opfylder betingelserne om opstarts- eller vækstfase, inden aktietegningen foretages.

 


Investorfradraget

Investorfradraget udgør 0,59 gange aktiernes anskaffelsessum, dog maksimalt en anskaffelsessum på 400.000 kr. pr. år i indkomstårene 2019-2022. Fra og med 2023 er beløbet maksimeret til 800.000 kr. pr. år Hvis investors anskaffelsessum er højere end de 400.000 kr. respektive 800.000 kr., opnås ikke fradrag for den yderligere anskaffelsessum.

Investorfradrag er et ligningsmæssigt fradrag og har dermed en fradragsværdi på cirka 25,6 %.

Ved tegning af aktier med en anskaffelsessum på 400.000 kr. udgør fradraget 236.000 kr. (400.000 kr. x 0,59), og der opnås dermed en skattebesparelse på 60.416 kr. (236.000 kr. x 25,6 %).

Som anført indledningsvis gælder investorfradraget ikke ved tegning af aktier i et selskab, hvor personen eller dennes nærmeste familie er aktionær. Der gælder en enkelt undtagelse hertil, nemlig hvor der er udarbejdet en forretningsplan for et selskab i vækstfasen, hvor der successivt skal tilføres kapital.

 


Genbeskatning af investorfradrag

Der skal ske genbeskatning af et opnået investorfradrag, hvis aktierne afstås inden en ejertid på tre år. Dog skal der ikke ske genbeskatning, hvis personen afstår samtlige sine aktier i det pågældende selskab, og afståelsessummen med tillæg af modtaget udbytte ikke overstiger 50 % af aktiernes anskaffelsessum.

Selv om aktierne ikke afstås, skal der ske genbeskatning, hvis selskabets virksomhed inden for en periode på tre år efter erhvervelsen af aktierne, overgår til passiv kapitalanbringelse (pengetankvirksomhed).

 


Investorfradragsfonde

I lovforslaget foreslås det at indføre en særlig type alternativ investeringsfond, en investorfradragsfond, hvis investeringspolitik er at investere i selskaber, der giver ret til investorfradrag.

Fysiske personer kan i stedet for selv at forestå investeringen i aktier vælge at foretage et kontant indskud i en investorfradragsfond. Det årlige maksimum for investering vil da kun udgøre 125.000 kr. pr. år i indkomstårene 2019-2022 og fra og med 2023 en maksimal årlig investering på 250.000 kr.