Ny skattekonto

Fra slutningen af august vil det være muligt i TastSelv Erhverv at finde SKATs nye redskab Én Skattekonto. Der vil her være et overblik over ind- og udbetalinger til og fra SKAT. Samtidigt træder nye regler i kraft, som er vigtige at være opmærksom på, når man har betalinger til og fra SKAT.

Skattekontoen ændrer ikke ved måden og tidspunktet, virksomhederne skal indberette og betale på. Men det bliver nemmere at få et overblik og afstemme indberettede beløb og betalte beløb – både for virksomheden, for virksomhedens rådgiver og for SKAT. Man vil eksempelvis kunne se, hvad der er indberettet og betalt, hvad der snart skal betales, og om der er gæld, der er sendt til inddrivelse i SKAT.

Skattekontoen omfatter selskabsskat, moms, lønsum, udbytteskat, punkt- og miljøafgifter, told, A-skat/bidrag for ansatte samt gebyrer og renter. Eventuelle personlige B-skatter er ikke omfattet af skattekontoen.

Virksomhedens mellemværende opgøres efter et saldoprincip, og skyldige beløb betales i den rækkefølge, de er kommet ind på kontoen (FIFO-princip). Dette er nyt. Det vil således ikke for fremtiden være muligt, at øremærke en betaling til eksempelvis selskabsskat. Foretages der
en indbetaling, dækkes det krav, der forfalder først. Er der således eksempelvis et momskrav, der forfalder før selskabsskatten, vil momskravet blive dækket først. Alene det eventuelle overskydende beløb efter momskravet er dækket vil gå til dækning af krav der forfalder senere fx selskabsskatten.

Rykkere, renter mv.
Der kommer en mere enkel rykkerprocedure, hvor der automatisk udsendes rykkere.
Virksomhederne vil automatisk blive rykket for gæld for over 5000 kr.
Der sker en lovmæssig forenkling med en ny, ensartet dag-til-dag rente for alle krav. Renterne
beregnes på baggrund af hele saldoen og bliver tilskrevet kontoen månedligt. De tilskrevne
renter skal således også dækkes af indbetalinger på kontoen og dækkes på samme måde som
forfalden skat, moms og afgifter mv.
Renten er for andet halvår 2013 0,7% pr. måned. Renten er ikke fradragsberettiget eller
skattepligtig.

Penge til gode
Udbetalinger fra SKAT føres også på denne konto og er der ikke indenfor 5 dage et forfaldent
krav på eksempelvis moms, udbetales beløbet på virksomhedens Nemkonto.
Det vil være muligt, at sætte en beløbsgrænse på, hvor store beløb man skal have tilgode før
man vil have beløbet udbetalt til sin Nemkonto. Bemærk dog at alene de første 5000 kr. giver
ret til forrentning hos SKAT.

Ændringer vedr. frivillig indbetaling af acontoskat
Med det nye system og de nye regler er det samtidigt vigtigt at være opmærksom på følgende
ved frivillig indbetaling af acontoskat:
Virksomheden skal indberette det beløb man ønsker at betale i frivillig acontoskat til
SKAT via TastSelv Erhverv, da SKAT ikke ellers vil vide, hvad indbetalingen vedrører. Er der
ikke et krav, der forfalder indenfor 5 dage efter indbetalingen (fordi man ikke har indberettet
et beløb til frivillig acontoskat), vil det indbetalte beløb (acontoskat) blive udbetalt igen og man
vil ikke anse betalingen for sket.
Samtidigt skal man være opmærksom på FIFO-princippet. Er der krav, der forfalder inden den
indberettede frivillige acontoskat, vil disse krav blive dækket først og den frivillige acontoskat vil således ikke blive anset for betalt. Da der er tale om nogle særregler, hvor
man SKAL betale acontoskatten rettidigt medfører dette, at der ikke er mulighed for at
reparere herpå. Virksomheden vil således ikke efter fristen for indbetaling af frivillig acontoskat
kunne indbetale den restende del af det indberettede beløb.

”Forudbetaling”
Er der mere end 5 dage til forfald af et krav, bliver beløbet udbetalt, hvis det overstiger en vis
grænse. Såfremt man ønsker at indbetale til et krav, der forfalder senere end 5 dage efter, vil
det – Som FSR forstår det, være nødvendigt at indberette eksempelvis moms, samtidigt med
at man foretager en indbetaling, hvis man ønsker at betaling af dette beløb skal ske også
selvom der er mere end 5 dage til forfald.

Adgang til Skattekontoen
For at en medarbejder/revisor mv. kan få adgang til Én Skattekonto skal der – som det kendes
for den ”almindelige” administration af adgang til oplysninger i TastSelvErhverv tildeles en
rolle, der giver adgang til Skattekontoen. Virksomhedens administrator af NemID eller Digital
Signatur skal tildele rettigheder til medarbejderne/revisor, så de kan se skattekontoen. Hvis
ikke administratoren har tildelt rollen til medarbejderen/revisor, kan denne ikke se
skattekontoen i TastSelv Erhverv.
Det betyder i praksis, at virksomhedens administrator skal logge på TastSelv Erhverv og tildele
skattekontoen til medarbejderen/revisor. Det foregår på samme måde som man tildeler roller i
TastSelv Erhverv i dag.

Skattekonto for en koncern
Skattekontoen oprettes som nævnt pr. SE-nr. Det betyder samtidigt, at et selskab med flere
SE-nr. vil have flere konti.
Der ændres ikke på de eksisterende registreringsforhold i forbindelse med idriftsættelsen af
Skattekontoen. Den virksomhed, der er registreret som den afregnende enhed for
fællesregistrerede eller sambeskattede virksomheder, skal derfor som hidtil indberette og
betale for de fællesregistrerede eller sambeskattede virksomheder. Skatter og afgifter, der
fællesafregnes, vil indgå i den afregnende enheds Skattekonto